خبر های داغ
enarfa
oman-women

بررسی مشارکت سیاسی زنان در عمان

سید عبدالمجید زواری

اندیشکده روابط بین الملل: عمان اولین کشوری شورای همکاری خلیج فارس بود که در سال ۱۹۹۴، به زنان حق رای اعطا کرد. در سال ۲۰۰۰ زنان برای اولین بار امکان حضور در انتخابات شورای مشورتی را پیدا کردند و دو زن به این شورا که به عنوان مجلس این کشور به شمار می رود، راه یافتند. در سال ۲۰۰۳ عمان حق رای همگانی را به رسمیت شناخت و در انتخابات اکتبر همان سال، مجدداً دو زن برای حضور در مجلس این کشور انتخاب شدند. همچنین تعداد هفت زن هم از سوی سلطان قابوس برای حضور در مجلس الدوله که اعضای آن از سوی پادشاه منصوب می شوند، انتخاب شدند.

در انتخابات سال ۲۰۰۷ چهارده زن توسط سلطان قابوس برای حضور در مجلس منصوب شدند[۱].

در سال ۲۰۰۶ عمان قانون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به تصویب رساند، البته هنوز پروتکل اختیاری آن را تصویب نکرده است و شرط کلی تبعیت از مفاد این قانون را عدم تناقض با اصول شریعت دانسته است[۲].

پس از انتخابات ۲۰۱۱ هم برای نخستین بار یک زن به شورای مشورتی (۸۴ کرسی) راه یافت. همان سال سلطان قابوس ۱۵ زن را هم به مجلس شورا (۸۳ کرسی) منصوب کرد.

زنان در حاضر از قضاوت منع شده اند و امکان حضور در خدمات مربوط به این حوزه را ندارند. چهار زن هم در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار در شورای شهر انتخاب شدند.

در حال حاضر از ۵۹ نماینده، مجلس الدوله، ۱۴ نفر زن هستند که عمدتاً توسط پادشاه و از میان افرادی که از حسن شهرت و تجارب مدیریتی مطلوب برخوردار هستند انتخاب می شوند. همچنین دو زن در بین وزاری این کشور وجود دارند که البته یکی از آنها به عنوان سفیر فعال است. چهار زن هم در سطح معاونت وزارت خانه فعال هستند[۳].

 

Gender Gap Index 2014[1]

Overall Economic Participation Political Empowerment

Educational Attainment

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
۱۲۸ ۰٫۶۰۹ ۱۲۸ ۰٫۴۷۱ ۱۳۹ ۰٫۰۲۱ ۹۶ ۰٫۹۷۴

(Rank: out of 142 countries) (Score: 0.00 = inequality, 1.00 = equality)

[۱] http://spring-forward.unwomen.org/en/countries/oman

[۱] https://www.unicef.org/gender/files/Oman-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf

[۲] http://www.genderindex.org/country/oman

[۳] http://carnegieendowment.org/sada/?fa=21229

درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل zavari@irtt.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme